បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បេច្ចកវិទ្យា (Master of Technology)

         ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងតម្រូវការសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាពនៅកម្ពុជា ។ដោយមើលឃើញនូវកំណើនតម្រូវការអ្នកបច្ចេស និងដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកគុណភាពការងារបច្ចេកទេស វិទ្យាស្ថានបានបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា (Master of Technology) លើមុខជំនាញសំខាន់ៗ ២ គឺ ៖

–    សំណង់ស៊ីវិល / CIVIL Engineering

–    អគ្គិសនី / ELECTRICAL Engineering

  •     លក្ខខណ្ឌសិក្សា

–    ត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រអគ្គិសនីឬសញ្ញាបត្រមានតៃម្លេស្មីរ

–    ត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិលឬសញ្ញាបត្រដែលមានតៃម្លេស្មីរ

–    ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងធ្វើេតស៍សមត្ថភាពមុនពេលចូលរៀន

  •     ថ្ងៃសៅរ៍- អាទិត្យ

–    ៨:០០ ព្រឹក – ១២:០០ រសៀល

–    ១:០០ រសៀល – ៥:០០ ល្ងាច

 

–    សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិត ពីបរទេសនិងបទពិសោធន៍េលីជំនាញឯកទេសច្រើនឆ្នាំ

–    កម្មវិធីសិក្សាស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិ

–    បន្ទប់ទ្រឹស្តីនិងអនុវត្តន៍បំពាក់ដោយឧបករណ៍សំភារៈទំេនីបៗ